Soutěž je pořádána pod záštitou Richarda Brabce, ministra životního prostředí

Organizátor:

Institut pro ekonomickou

a ekologickou politiku

Hlavní partner:

Další partneři:

O soutěži

Cílem soutěže je zvýšit povědomí odborné veřejnosti o výsledcích vědecké činnosti studentů vysokých škol v České republice, a to prezentací výsledků bakalářských a diplomových prací zabývajících se problematikou životního prostředí. Vedle standardních přírodovědných a technických oborů jsou společenskovědní obory v otázkách životního prostředí velmi často neprávem opomíjeny, proto se soutěž bakalářských a diplomových prací ve svém prvním ročníku na společenskovědní aspekt zaměřuje a dává ho do popředí.

 

Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů (prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí, determinanty chování), pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální řešení, či navrhují optimální způsoby komunikace environmentálních témat.

 

Soutěž slouží nejen k ocenění nejlepších prací, má zároveň poskytnout nové zkušenosti autorům prací. Finální kolo soutěže je vedeno formou veřejné konference s odbornou porotou. Možnost prezentovat své práce a získat zpětnou vazbu od předních odborníků přispívá nejen k osobnímu rozvoji, ale taktéž k rozvoji tématu samému. Soutěž je pořádaná jako dvoukolová, termín pro přihlášení prací je 30.9. a finálové kolo proběhne v prosinci. Autoři tří nejlepších finálových prací budou finančně odměněni (30.000, 20.000 a 10.000 tis. Kč).

 

Organizačně je soutěž pořádána Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, odbornou porotu budou tvořit přední čeští odborníci napříč univerzitami a jinými vědeckými pracovišti v České republice.

Členy vědecké rady jsou:

  • Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická)

  • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.  (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)

  • Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta)

  • Doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)

  • Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. (Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav ekonomie)

  • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská)

 

Soutěž je organizována pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce a za podpory společností Vodafone, Metrostav a Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Tímto jim děkujeme za podporu.

Statut prvního ročníku soutěže je ke stažení zde: